Wychowawca kolonijny - jakie ma obowiązki i kto może nim zostać?

Wychowawca kolonijny - jakie ma obowiązki i kto może nim zostać?

Wychowawca kolonijny to opiekun letniego i zimowego wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży. Jest to zajęcie bardzo odpowiedzialne, ale i dające wiele satysfakcji. Aby zostać wychowawcą wypoczynku, należy spełnić szereg warunków oraz posiadać odpowiednie kwalifikacje uprawniające do wyjazdu z dziećmi, opieki nad nimi i prowadzenia z nim zajęć.

Za co odpowiedzialny jest wychowawca kolonijny?

Wychowawca kolonijny (opiekun) to stanowisko bardzo odpowiedzialne, niemniej różni się od stanowiska, jakim jest kierownik kolonii i obozu. Jest to przede wszystkim osoba wchodząca w skład kadry opiekuńczo-wychowawczej i sprawująca pieczę nad swoimi podopiecznymi. Jego głównymi obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku, realizowanie zadań powierzonych mu przez kierownika oraz wspieranie go przez cały okres trwania kolonie, obozy lub zimowiska. To wychowawca kształtuje grupę, ustala w niej obowiązujący porządek oraz wprowadza dyscyplinę. Dodatkowo dobiera i organizuje zabawy i zajęcia oraz sprawuje kontrolę nad higieną i ubiorem dzieci, szczególnie tych najmłodszych, które są jeszcze bardzo niesamodzielne. Warto przy tym zauważyć, że nie można łączyć funkcji kierownika i wychowawcy kolonijnego.

Do głównych obowiązków wychowawcy kolonijnego należy:

 • zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku i poinformowanie kierownika o specjalnych potrzebach uczestników;
 • przygotowanie planu zajęć uczestników wypoczynku podzielonych na grupy oraz jego realizacja zgodnie z rozkładem dnia;
 • opieka nad dziećmi podczas wypoczynku podzielonymi na grupy i zapewnienie im bezpieczeństwa, odpowiedniej higieny, wyżywienia i innych czynności opiekuńczych;
 • zapewnienie uczestnikom wypoczynku, we współpracy z ratownikiem wodnym, opieki w czasie korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika wypoczynku oraz wspieranie go w jego obowiązkach.

Wychowawca kolonijny - kto może nim zostać?

Wychowawcą kolonijnym mogą zostać osoby:

 • niekarane;
 • pełnoletnie;
 • posiadające co najmniej średnie wykształcenie;
 • które ukończyły kurs na wychowawcę wypoczynku.

A zatem mogą nim zostać:

 • nauczyciele;
 • studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia;
 • słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia;
 • osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych;
 • instruktorzy harcerscy w stopniu przewodnika i wyższym;
 • przewodnicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego;
 • trenerzy i instruktorzy sportowi.

Jak uzyskać odpowiednie kwalifikacje aby zostać wychowawcą, opiekunem kolonijnym?

Aby uzyskać kwalifikacje na wychowawcę kolonijnego należy ukończyć odpowiedni kurs. Tego rodzaju szkolenia są organizowane na terenie całego kraju m.in.: przez ośrodki szkolenia, biura podróży czy organizacje studenckie. Na zajęciach praktycznych i teoretycznych przyszły wychowawca kolonijny dowie się, jak dbać o bezpieczeństwo swoje i  podopiecznych, jak organizować wypoczynek dla dzieci i młodzieży, jak planować swoją pracę i wykonywać obowiązki wychowawczo-opiekuńcze w grupie uczestników wypoczynku. Poza tym kurs obejmuje także zajęcia z turystyki i krajoznawstwa oraz wychowania fizycznego.